RSS
szukaj
A A A K
powrót na stronę główną Studia Filmowego Tor
To jest wersja archiwalna z dnia 08.11.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja regulaminu

REGULAMIN STUDIA

 REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIA FILMOWEGO „TOR”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

1. Studio Filmowe "TOR" - zwane dalej "STUDIEM" - jest instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) (dalej: „Ustawa”), zarządzenia Nr 48 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe „Tor” przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe „Tor” oraz statutu STUDIA nadanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem nr 50 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Tor”.
2. Siedzibą STUDIA jest m.st. Warszawa, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. STUDIO posiada osobowość prawną.
4. STUDIO jest państwową instytucją kultury i wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 85/2011.

§ 2.

Organizatorem STUDIA jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej : „Ministrem”.

§ 3.

Regulamin Organizacyjny określa zasady i tryb działania oraz strukturę organizacyjną STUDIA, szczegółowy zakres zadań, kompetencje i obowiązki komórek organizacyjnych, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy.


ROZDZIAŁ II

ORGANY STUDIA


§ 4.

Organami STUDIA są:
a) Dyrektor;
b) Rada Programowa, zwana dalej „Radą".

§ 5.

1. Dyrektor zarządza STUDIEM i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister na czas określony w trybie uregulowanym w Ustawie.
3. Dyrektor zarządza STUDIEM przy pomocy 2 zastępców.
4. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Ministra.
5. Dyrektor uprawniony jest do składania w imieniu STUDIA oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków.
6. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu STUDIA ustalając zakres ich umocowania.
7. Do zadań Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
a) odpowiedzialność za bieżącą działalność STUDIA;
b) przygotowywanie strategii, wieloletnich planów działania i założeń finansowych Studia;
c) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych STUDIA;
d) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych z wykonania programów i planów STUDIA;
e) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów;
f) sprawowanie nadzoru nad artystyczną działalnością STUDIA;
g) prowadzenie polityki scenariuszowej;
h) inicjowanie debiutów;
i) odbiór gotowych filmów i ich ocena;
j) podpisywanie umów koprodukcyjnych i umów o dofinansowanie oraz o świadczenie usług na rzecz kontrahentów zagranicznych i polskich.
k) zatrudnianie pracowników STUDIA i prowadzenie polityki kadrowej, podejmowanie decyzji w sprawach płac, nagród, premii i kar dyscyplinarnych;
l) zawieranie umów o dzieło na opracowania literackie i prace realizatorskie oraz innych umów niezbędnych do realizacji i rekonstrukcji filmów;
m) wnioskowanie w sprawie zmian w statucie STUDIA;
n) upowszechnianie w celach edukacyjnych wiedzy i informacji z zakresu filmu.

§ 6.

1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora STUDIA.
2. Do zadań Rady należy :
a) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania, rocznych planów działalności STUDIA oraz ocena ich realizacji;
b) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności STUDIA;
c) wyrażanie opinii i doradztwo we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością STUDIA.
3. W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra na wniosek Dyrektora.
4. Rada składa się z 3 członków.
5. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.ROZDZIAŁ III

STANOWISKA PRACY


§ 7.

W STUDIU działają osoby zatrudnione na następujących, samodzielnych stanowiskach pracy:
a) Dyrektor;
b) Zastępca Dyrektora ds. Produkcji;
c) Zastępca Dykretora ds. Promocji i Rozpowszechniania;
d) Głowny Specjalista ds. Księgowości;
e) Specjalista ds. Produkcji;
f) Specjalista ds. Promocji i Rozpowszechniania;
g) Koordynator Biura.

§ 8.

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PRODUKCJI

Do obowiązków Zastęcy Dyrektora ds. Produkcji należy w szczególności:
a) współudział w opracowywaniu planów działalności STUDIA oraz sprawozdań z wykonania planów;
b) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie partnerów i środków finansowo – rzeczowych do produkcji filmowej.
c) negocjowanie i podpisywanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa umów koprodukcyjnych, umów o dofinansowanie i umów na świadczenie usług na rzecz kontrahentów polskich i zagranicznych;
d) negocjowanie i podpisywanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa umów o dzieło na opracowania literackie i prace realizatorskie oraz innych umów niezbędnych do realizacji i rekonstrukcji filmów;
e) nadzór nad opracowaniem i zatwierdzanie szczegółowego planu produkcji filmów w tym kosztorysu filmu;
f) kierowanie filmów do produkcji;
g) koordynacja pracy kierowników produkcji filmów;
h) udział w ocenie filmów.

§ 9.

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PROMOCJI I ROZPOWSZECHNIANIA

Do obowiązków Z-cy Dyr. Ds. Promocji i Rozpowszechniania należy:
a) podpisywanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa umów z realizatorami na opracowania literackie, umów realizatorskich oraz innych umów związanych z produkcją filmową;
b) negocjowanie i podpisywanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa umów dystrybucyjnych i licencyjnych związanych z rozpowszechnianiem filmów;
c) prace marketingowe dotyczące rynku filmowego w kraju i zagranicą;
d) pozyskiwanie za granicą i w kraju projektów w ramach usług i koprodukcji realizowanych przez STUDIO;
e) rozpowszechnianie i promocja filmów realizowanych przez STUDIO;
f) nawiązywanie, utrzymywanie kontaktów międzynarodowych oraz uczestniczenie w pracach organizacji międzynarodowych działąjących w sferze audiowizualnej;
g) współuczestniczenie w upowszechnianiu w celach edukacyjnych informacji z zakresu produkcji i dystrybucji filmowej.

§ 10.


GŁÓWNY SPECJALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

Do obowiązków Głównego Specjalisty ds. Księgowości w szczególności należy:
a) rzetelne przygotowanie dokumentów do księgowania dla potrzeb biura rachunkowego zgodnie z zasadami rachunkowości;
b) stała współpraca z biurem rachunkowym dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowej;
c) prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń wypłacanych przez STUDIO;
d) terminowe rozliczanie STUDIA z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;
e) terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
f) terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych rocznych (PIT 8B, PIT 11, PIT 40 i innych);
g) prowadzenie spraw kadrowych STUDIA(m.in. rejestrowanie zwolnień lekarskich, naliczanie emerytur);
h) prowadzenie rejestru kosztów projektów realizowanych przez STUDIO, regularne informowanie Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji o wysokości kosztów;
i) stałe uzgadnianie z biurem rachunkowym wysokości zaksięgowanych kosztów projektów realizowanych przez STUDIO;
j) opracowywanie rozliczeń końcowych projektów realizowanych w STUDIO;
k) przygotowywanie raportów, w tym raportów końcowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz innych instytucji finansujących filmy;
l) kontrola formalno - rachunkowa dokumentów płatniczych;
m) sporządzanie sprawozdań finansowych;
n) przeprowadzanie raz w roku inwentaryzacji majątku STUDIA;
o) wydawanie delegacji służbowych oraz prowadzenie ich ewidencji i rozliczeń.
p) inne obowiązki zlecone przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w STUDIU.

§ 11.

SPECJALISTA ds. PRODUKCJI

Do zadań Specjalisty ds. Produkcji należy w szczególności:
a) opracowywanie i korekta umów i kosztorysów we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Produkcji;
b) przygotowywanie aplikacji o dofinansowanie projektów filmowych;
c) zgłaszanie projektów do udziału w forach koprodukcyjnych, targach filmowych;
d) organizacja podróży, zakwaterowania i podejmowanie innych działań związanych z uczestnictwem pracowników STUDIA w festiwalach, szkoleniach, targach oraz innych filmowych wydarzeniach;
e) zapoznawanie się z projektami przysyłanymi do STUDIA, przygotowywanie ich streszczeń, opiniowanie scenariuszy;
f) opracowywanie materiałów informacyjnych na temat przygotowywanych projektów filmowych (booklety, itp.) oraz ofert dla potencjalnych sponsorów;
g) przygotowywanie we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Promocji i Rozpowszechniania materiałów promocyjnych;
h) tworzenie i aktualizacja baz danych (materiałów wyjściowych, stanu kopii, nośników, rejestracja numerów ISAN, itp.);
i) zamawianie niezbędnego sprzętu elektronicznego i akcesoriów, programów komputerowych, wydawnictw na potrzeby STUDIA;
j) planowanie i koordynacja terminarza Dyrektora STUDIA w tym:
• planowanie i koordynacja udziału Dyrektora w festiwalach, przeglądach filmowych, wykładach, spotkaniach z publicznością i innych wydarzeniach;
• planowanie we współpracy z organizatorami przebiegu wizyt gościnnych Dyrektora, tematów wygłaszanych wykładów i spotkań, informowanie o potrzebach niezbędnych do przeprowadzenia wizyty, w tym potrzebach technicznych;
• organizowanie podróży (ustalenie najdogodniejszych tras i terminów, zakup biletów lub nadzór nad ich dostarczeniem przez organizatorów, wizy itp.);
• prowadzenie korespondencji w imieniu Dyrektora STUDIA;
• gromadzenie materiałów archiwalnych dotyczących działalności Dyrektora (na CD, DVD i innych nośnikach).
k) inne obowiązki zlecone przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w STUDIU.

§ 12.

SPECJALISTA ds. PROMOCJI I ROZPOWSZECHNIANIA

Do zadań Specjalisty ds. Promocji i Rozpowszechniania należy w szczególności:
a) prowadzenie korespondencji Zastępcy Dyrektora ds. Promocji i Rozpowszechniania;
b) pomoc Zastępcy Dyrektora ds. Promocji i Rozpowszechniania przy negocjacjach i zawieraniu umów licencyjnych;
c) przygotowywanie materiałów emisyjnych i promocyjnych na potrzeby realizacji kontraktów;
d) informowanie o udzielonych przez STUDIO zgodach na pokazy krajowe i zagraniczne filmów STUDIA oraz określanie wysokości opłat za takie pokazy, przekazywanie zgody do kotrahentów;
e) współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Produkcji w zakresie digitalizacji i rekonstrukcji filmów;
f) współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Promocji i Rozpowszechniania w zakresie promocji i dystrybucji (zgłaszanie filmów na festiwale, przygotowywanie materiałów promocyjnych filmów i reklamowych STUDIA, koordynowanie obiegu nośników filmowych na festiwalach, itp.);
g) współorganizowanie przeglądów, retrospektyw z Polskimi Instytutami Kultury na całym świecie oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą;
h) przygotowywanie aplikacji do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Funduszu Eurimages i innych podmiotów udzielających dofinansowania;
i) współpraca z Głównym Specjalistą ds. Księgowości w zakresie koordynacji wystawiania faktur za płatne pokazy filmowe i monitorowanie kontrahentów nieregulujących należności;
j) przygotowywanie dokumentów i materiałów dot. projektów zgłaszanych na sesje Funduszu Eurimages;
k) przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji prasowych dla portali filmowych oraz Polskiej Agencji Prasowej;
l) reprezentowanie STUDIA, za zgodą Dyrektora przy rozwiązywaniu konfliktów dotyczących praw do filmów STUDIA;
m) inne obowiązki zlecone przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w STUDIU.

§ 13.

KOORDYNATOR BIURA

Do zadań Koordynatora biura należy w szczególności:
a) wykonywanie obsługi sekretarskiej Kierownictwa STUDIA w zakresie:
• koordynacji spotkań, prowadzenia kalendarza spotkań, informowania o terminach spotkań, wykonywania zobowiązań i innych terminach;
• kontaktów z osobami trzecimi, jak i pomiędzy pracownikami STUDIA, w tym telefonicznych, mailowych, udzielania informacji;
b) przyjmowanie i wysyłanie korespondencji (pisma, listy, faktury, materiały filmowe), rejestrowanie i przekazywanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, archiwizacja ofert handlowych oraz osobowych (CV);
c) prowadzenie strony internetowej STUDIA, dobór umieszczanych materiałów, nadzorowanie merytoryczne umieszczanych informacji, pod adresem www.tor.com.pl;
d) prowadzenie archiwum STUDIA - gromadzenie i archiwizacja wszystkich akt STUDIA, w tym opracowań literackich; prowadzenie i uzupełnianie bazy kontaktów;
e) kserowanie, bindowanie, przekazywanie scenariuszy;
f) kopiowanie filmów na DVD;
g) zamówienia materiałów biurowych na potrzeby STUDIA, kontrola, obsługa i dbałość o utrzymanie urządzeń biurowych w należytym stanie, koordynacja napraw, konserwacji, reklamacji sprzętu STUDIA;
h) przepisywanie lub przygotowanie korespondencji, pism, umów;
i) opisywanie i dziennikowanie faktur, dziennikowanie umów, pism;
j) obsługa Kierownictwa i gości (przygotowanie i podawanie „kawy/herbaty”, itp.);
k) udział, w tym redagowanie, w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów STUDIA;
l) inne obowiązki zlecone przez Kierownictwo STUDIA.ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 14.

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Organizacyjnym mają zastosowanie między innymi przepisy:
a) Ustawy,
b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy ( Dz.U.z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późń. zm.),
c) statutu STUDIA,
d) Regulaminu Pracy Studia z dnia 2 stycznia 2012 r.
2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w STUDIO organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia i zapoznania się z nim Pracowników.
4. Stałym miejscem wyznaczonym do wglądu do Regulaminu Organizacyjnego jest Sekretariat Studia.Opublikował: Joanna Lipińska
Publikacja dnia: 08.11.2013
Podpisał: Joanna Lipińska
Dokument z dnia: 08.11.2013
Dokument oglądany razy: 5 726