POWIADOMIENIE O POŁĄCZENIU INSTYTUCJI

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 września 2019 r. (Dz. Urz. MKiDN z 2019 r., Nr 89), z dniem 1 października 2019 r. połączeniu w nową państwową instytucję kultury ulegają: Studio Filmowe „Kadr”, Studio Filmowe „Tor”, Studio Filmowe „Zebra”, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.

Nowa instytucja nosić będzie nazwę Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

W związku z powyższym, stosownie do postanowień § 5 ust. 1 ww. Zarządzenia nastąpi przejęcie przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury z dniem wpisu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stąd, z mocy prawa, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przed dniem połączenia przez uprzednio funkcjonujące instytucje, w tym w prawa i obowiązki wynikające z zawartych między Stronami umów.

Wszelkie postanowienia umów, o których mowa powyżej, w tym zobowiązania jakie Strony przyjęły na siebie, pozostają bez zmian i winny być realizowane zgodnie z ich zapisami.

Dane identyfikacyjne nowej Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, w szczególności jak: RIK, NIP, czy REGON zostaną przekazane niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Nasze dane kontaktowe na tę chwilę pozostają niezmienione. W przypadku nastąpienia zmiany niezwłocznie otrzymają Państwo informację i dane osób odpowiedzialnych za przyszłe kontakty.

 

Studio Filmowe TOR

 

Fundusze Europejskie - Program Polska Cyfrowa
Martin Scorsese - MASTERPIECES OF POLISH CINEMA BIP Kultura na Widoku logo MKiDN
Unia Europejska - Fundusz Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,


Zgodnie z zarządzeniem1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3września 2019 r. z dniem 1 października 2019 r. nastąpiło połączeniepaństwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia FilmówDokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych.Powstała w wyniku połączenia państwowa instytucja kultury działaod dnia1 października 2019r. pod nazwą Wytwórnia Filmów Dokumentalnych iFabularnych.


W związku z powyższym prosimy aby korespondencje i zapytania kierować do WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTALNYCH I FABULARNYCH


Poniżej link:


http://www.wfdif.pl/pl/kontakt


[1] ZarządzenieMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia3 września 2019 r.wsprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", StudioFilmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnychoraz Studio Miniatur Filmowych oraz utworzenia państwowej instytucji kultury -Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (opublikowane w Dzienniku Urz. MKiDNpoz 89 z 2019r.).