RSS
szukaj
A A A K
powrót na stronę główną Studia Filmowego Tor

O STUDIU FILMOWYM TOR

ZARZĄDZENIE Nr 48 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 4 października 2011 r.

w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe „TOR” przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe „TOR”

Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 i z 2011 r. Nr 126, poz.713) w związku z art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 4 października 2011 r. tworzy się państwową instytucję kultury pod nazwą „Studio Filmowe „TOR”, zwane dalej „SF „TOR”, przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej pod nazwą „Studio Filmowe „TOR” .

§ 2. Siedzibą SF ”TOR” jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. Przedmiotem działania SF „TOR” jest edukacja i upowszechnianie kultury filmowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § I ust. 2 rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 201 lr. Nr 207, poz. 1230. 

NR RIK 85/2011

Studio Filmowe „TOR”

z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa arodowego

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r.. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz.U. z dnia 20 lutego 2012r. poz.189 ), w związku z art. 14 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 25 października 199lr. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 406), wydaje się odpis z rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmujący dane wymienione w księdze rejestrowej RIK 85/2011

DZIAŁ PIERWSZY-OZNACZENIE INSTYTUCJI KULTURY

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury i jej siedziba: Studio Filmowe ‘TOR” , SF.„TOR”

Przedmiot działalności instytucji kultury : 1) wspieranie rozwoju artystycznego i zawodowego młodych twórców filmowych poprzez realizowanie opieki artystycznej nad projektami filmowymi najmłodszej generacji polskich filmowców oraz działań w zakresie profesjonalizacji zawodowej;, 2) zagranicznych;, 5) tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej sztuki filmowej poprzez: a) udostępnianie własnych zasobów archiwalnych, b) prowadzenie procesu cyfryzacji i rekonstrukcji filmów. 

Siedziba i adres instytucji kultury: ul. Puławska 61 02-595 Warszawa

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury : Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zarządzenie Nr 48 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04 października 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe „TOR”

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury: Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej : —

Regon 001392396-

DZIAŁ DRUGI - ORGANIZACJA INSTYTUCJI KULTURY

Informacja o złożeniu do rejestru statutu-. Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16października 2012r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „ TOR”.

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury : Krzysztof Zanussi - dyrektor, Irena Strzałkowska - zastępca dyrektora ds. promocji i rozpowszechniania, Janusz Wąchała -zastępca dyrektora - szef produkcji.

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień: Irena Strzałkowska - z-ca dyrektora ds. promocji i rozpowszechniania upoważniona, do podpisywania oświadczeń woli i udzielania dalszych pełnomocnictw, Janusz Wąchała - z-ca dyrektora - szef produkcji , upoważniony do podpisywania oświadczeń woli i udzielania dalszych

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacjistatystycznej:

DZIAŁ TRZECI-MIENIE INSTYTUCJI KULTURY

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego: złożono zatwierdzony bilans za rok 2012

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi:--

DZIAŁ CZWARTY-POŁĄCZENIE, PODZIAŁ I LIKWIDACJA INSTYTUCJI KULTURY Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora:

Pliki do pobrania:

Rejestr Instytucji Kultury

Zarządzenie nr 48 - Utworzenie SF TOROpublikował: Joanna Lipińska
Publikacja dnia: 09.12.2013
Podpisał: Joanna Lipińska
Dokument z dnia: 08.11.2013
Dokument oglądany razy: 8 816