RSS
szukaj
A A A K
powrót na stronę główną Studia Filmowego Tor

REGULAMIN STUDIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STUDIA FILMOWEGO „TOR”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Studio Filmowe "TOR" - zwane dalej "STUDIEM" - jest instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) (dalej: „Ustawa”), zarządzenia Nr 48 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Studio Filmowe „Tor” przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Studio Filmowe „Tor” oraz zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu „Tor” (Dz. Urz. MKiDN z 2012r. poz.54).
2. Siedzibą STUDIA jest m.st. Warszawa, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. STUDIO posiada osobowość prawną.
4. STUDIO jest państwową instytucją kultury i wpisane jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 85/2011.

§ 2

Organizatorem STUDIA jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej : „Ministrem”.

§ 3.

Regulamin Organizacyjny określa zasady i tryb działania oraz strukturę organizacyjną STUDIA, szczegółowy zakres zadań, kompetencje i obowiązki komórek organizacyjnych, osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy.

ROZDZIAŁ II
ORGANY STUDIA

§ 4.

Organami STUDIA są:
a) Dyrektor;
b) Rada Programowa, zwana dalej „Radą".

§ 5.

1. Dyrektor zarządza STUDIEM i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister na czas określony w trybie uregulowanym w Ustawie.
3. Dyrektor zarządza STUDIEM przy pomocy 2 zastępców.
4. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Ministra.
5. Dyrektor uprawniony jest do składania w imieniu STUDIA oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków.
6. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu STUDIA ustalając zakres ich umocowania.
7. Do zadań Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
a) odpowiedzialność za bieżącą działalność STUDIA;
b) przygotowywanie strategii, wieloletnich planów działania i założeń finansowych Studia;
c) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych STUDIA;
d) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych z wykonania programów i planów STUDIA;
e) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów;
f) sprawowanie nadzoru nad artystyczną działalnością STUDIA;
g) prowadzenie polityki scenariuszowej;
h) inicjowanie debiutów;
i) odbiór gotowych filmów i ich ocena;
j) podpisywanie umów koprodukcyjnych i umów o dofinansowanie oraz o świadczenie usług na rzecz kontrahentów zagranicznych i polskich.
k) zatrudnianie pracowników STUDIA i prowadzenie polityki kadrowej, podejmowanie decyzji w sprawach płac, nagród, premii i kar dyscyplinarnych;
l) zawieranie umów o dzieło na opracowania literackie i prace realizatorskie oraz innych umów niezbędnych do realizacji i rekonstrukcji filmów;
m) wnioskowanie w sprawie zmian w statucie STUDIA;
n) upowszechnianie w celach edukacyjnych wiedzy i informacji z zakresu filmu.

§ 6.

1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora STUDIA.
2. Do zadań Rady należy :
a) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania, rocznych planów działalności STUDIA oraz ocena ich realizacji;
b) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności STUDIA;
c) wyrażanie opinii i doradztwo we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością STUDIA.
3. W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra na wniosek Dyrektora.
4. Rada składa się z 3 członków.
5. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

ROZDZIAŁ III
STANOWISKA PRACY

§ 7.

W STUDIU działają osoby zatrudnione na następujących, samodzielnych stanowiskach pracy:
a) Dyrektor;
b) Zastępca Dyrektora ds. Produkcji;
c) Zastępca Dykretora ds. Promocji i Rozpowszechniania;
d) Główny Księgowy;
e) Głowny Specjalista ds. Księgowości;
f) Specjalista ds. Produkcji;
g) Specjalista ds. Promocji i Rozpowszechniania;
h) Specjalista ds. Rekonstrukcji i Produkcji.

§ 8.

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PRODUKCJI

Do obowiązków Zastęcy Dyrektora ds. Produkcji należy w szczególności:
a) współudział w opracowywaniu planów działalności STUDIA oraz sprawozdań z wykonania planów;
b) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie partnerów i środków finansowo – rzeczowych do produkcji filmowej.
c) negocjowanie i podpisywanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa umów koprodukcyjnych, umów o dofinansowanie i umów na świadczenie usług na rzecz kontrahentów polskich i zagranicznych;
d) negocjowanie i podpisywanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa umów o dzieło na opracowania literackie i prace realizatorskie oraz innych umów niezbędnych do realizacji i rekonstrukcji filmów;
e) nadzór nad opracowaniem i zatwierdzanie szczegółowego planu produkcji filmów w tym kosztorysu filmu;
f) kierowanie filmów do produkcji;
g) koordynacja pracy kierowników produkcji filmów;
h) udział w ocenie filmów.

§ 9.

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. PROMOCJI I ROZPOWSZECHNIANIA

Do obowiązków Z-cy Dyr. Ds. Promocji i Rozpowszechniania należy:
a) podpisywanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa umów z realizatorami na opracowania literackie, umów realizatorskich oraz innych umów związanych z produkcją filmową;
b) negocjowanie i podpisywanie w ramach udzielonego pełnomocnictwa umów dystrybucyjnych i licencyjnych związanych z rozpowszechnianiem filmów;
c) prace marketingowe dotyczące rynku filmowego w kraju i zagranicą;
d) pozyskiwanie za granicą i w kraju projektów w ramach usług i koprodukcji realizowanych przez STUDIO;
e) rozpowszechnianie i promocja filmów realizowanych przez STUDIO;
f) nawiązywanie, utrzymywanie kontaktów międzynarodowych oraz uczestniczenie w pracach organizacji międzynarodowych działąjących w sferze audiowizualnej;
g) współuczestniczenie w upowszechnianiu w celach edukacyjnych informacji z zakresu produkcji i dystrybucji filmowej.

§ 10.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Do obowiązków Głównego Księgowego w szczególności należy:
a) Prowadzenie rachunkowości Studia w tym:
- organizacja i prowadzenie ewidencji księgowej działalności STUDIA zgodnie z Ustawą o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami;
- nadzór nad pracą głównego specjalisty ds. księgowości STUDIA oraz nadzór pracowników biura rachunkowego prowadzącego ewidencję księgową STUDIA;
b) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w tym:
- kontrola nad zapewnieniem pod względem finansowym prawidłowości zawartych umów;
- kontrola nad terminowością dochodzenia przysługujących Studiu należności;
- kontrola nad terminowością spłaty zaciągniętych zobowiązań;
c) Wykonywanie kontroli oraz nadzoru w tym:
- kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami STUDIA;
- nadzór nad prowadzeniem rejestru kosztów projektów realizowanych przez STUDIO, regularne informowanie Dyrektora i Zastępców Dyrektora o wysokości kosztów;
- nadzór nad opracowaniem rozliczeń częściowych i końcowych projektów realizowanych w STUDIO;
- nadzór nad przygotowaniem raportów, w tym raportów końcowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz innych instytucji finansujących filmy oraz ich rekonstrukcję filmową;
- kontrola formalno-rachunkowa dokumentów płatniczych pod względem ich kompletności i rzetelności;
- sporządzanie Bilansu STUDIA i analiz ekonomiczno-finansowych oraz nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych STUDIA;
- ustalanie na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i rejestrów wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy STUDIA oraz deklaracji rocznej podatku od osób prawnych, sporządzania deklaracji podatku od towarów i usług i ustalania zobowiązań z tytułu innych podatków wynikających z działalności STUDIA;
- nadzór nad sporządzaniem deklaracji podatkowych dla osób fizycznych, ubezpieczeniowych, sprawozdań statystycznych i innych oraz ich terminowym składaniem w odpowiednich urzędach;
- nadzór nad pracą administratorów w grupie produkcyjnej, zapewnienie prawidłowego i jednolitego systemu klasyfikowania i księgowania kosztów;
- nadzór nad zachowaniem terminów sprawozdawczości oraz rozliczeń.

§ 11.

GŁÓWNY SPECJALISTA ds. KSIĘGOWOŚCI

Do obowiązków Głównego Specjalisty ds. Księgowości w szczególności należy:
a) rzetelne przygotowanie dokumentów do księgowania dla potrzeb biura rachunkowego zgodnie z zasadami rachunkowości;
b) stała współpraca z Głównym Księgowym i biurem rachunkowym dla zapewnienia prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowej;
c) prowadzenie rozliczeń wynagrodzeń wypłacanych przez STUDIO;
d) terminowe rozliczanie STUDIA z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym;
e) terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
f) terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych rocznych (PIT 8B, PIT 11, PIT 40 i innych);
g) prowadzenie spraw kadrowych STUDIA (m.in. rejestrowanie zwolnień lekarskich, naliczanie emerytur);
h) prowadzenie rejestru kosztów projektów realizowanych przez STUDIO, regularne informowanie Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji o wysokości kosztów;
i) stałe uzgadnianie z biurem rachunkowym wysokości zaksięgowanych kosztów projektów realizowanych przez STUDIO;
j) opracowywanie rozliczeń końcowych projektów realizowanych w STUDIO;
k) przygotowywanie raportów, w tym raportów końcowych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz innych instytucji finansujących filmy;
l) sporządzanie sprawozdań finansowych;
m) przeprowadzanie raz w roku inwentaryzacji majątku STUDIA;
n) wydawanie delegacji służbowych oraz prowadzenie ich ewidencji i rozliczeń.
o) inne obowiązki zlecone przez Głównego Księgowego oraz inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska w STUDIU.

§ 12.

SPECJALISTA ds. PRODUKCJI

Do zadań Specjalisty ds. Produkcji należy w szczególności:
a) opracowywanie i korekta umów i kosztorysów we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Produkcji;
b) przygotowywanie aplikacji o dofinansowanie projektów filmowych;
c) zgłaszanie projektów do udziału w forach koprodukcyjnych, targach filmowych;
d) organizacja podróży, zakwaterowania i podejmowanie innych działań związanych z uczestnictwem pracowników STUDIA w festiwalach, szkoleniach, targach oraz innych filmowych wydarzeniach;
e) zapoznawanie się z projektami przysyłanymi do STUDIA, przygotowywanie ich streszczeń, opiniowanie scenariuszy;
f) opracowywanie materiałów informacyjnych na temat przygotowywanych projektów filmowych (booklety, itp.) oraz ofert dla potencjalnych sponsorów;
g) przygotowywanie we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Promocji i Rozpowszechniania materiałów promocyjnych;
h) tworzenie i aktualizacja baz danych (materiałów wyjściowych, stanu kopii, nośników, rejestracja numerów ISAN, itp.);
i) zamawianie niezbędnego sprzętu elektronicznego i akcesoriów, programów komputerowych, wydawnictw na potrzeby STUDIA;
j) planowanie i koordynacja terminarza Dyrektora STUDIA w tym:
- planowanie i koordynacja udziału Dyrektora w festiwalach, przeglądach filmowych, wykładach, spotkaniach z publicznością i innych wydarzeniach;
- planowanie we współpracy z organizatorami przebiegu wizyt gościnnych Dyrektora, tematów wygłaszanych wykładów i spotkań, informowanie o potrzebach niezbędnych do przeprowadzenia wizyty, w tym potrzebach technicznych;
- organizowanie podróży (ustalenie najdogodniejszych tras i terminów, zakup biletów lub nadzór nad ich dostarczeniem przez organizatorów, wizy itp.);
- prowadzenie korespondencji w imieniu Dyrektora STUDIA;
- gromadzenie materiałów archiwalnych dotyczących działalności Dyrektora (na CD, DVD i innych nośnikach).
k) inne obowiązki zlecone przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w STUDIU.

§ 13.

SPECJALISTA ds. PROMOCJI I ROZPOWSZECHNIANIA

Do zadań Specjalisty ds. Promocji i Rozpowszechniania należy w szczególności:
a) prowadzenie korespondencji Zastępcy Dyrektora ds. Promocji i Rozpowszechniania;
b) pomoc Zastępcy Dyrektora ds. Promocji i Rozpowszechniania przy negocjacjach i zawieraniu umów licencyjnych;
c) przygotowywanie materiałów emisyjnych i promocyjnych na potrzeby realizacji kontraktów;
d) informowanie o udzielonych przez STUDIO zgodach na pokazy krajowe i zagraniczne filmów STUDIA oraz określanie wysokości opłat za takie pokazy, przekazywanie zgody do kontrahentów;
e) współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Promocji i Rozpowszechniania w zakresie promocji i dystrybucji (zgłaszanie filmów na festiwale, przygotowywanie materiałów promocyjnych filmów i reklamowych STUDIA, koordynowanie obiegu nośników filmowych na festiwalach, itp.);
f) tworzenie i aktualizacja baz danych (licencji, obiegu kopii filmowych, itp.);
g) współorganizowanie przeglądów, retrospektyw z Polskimi Instytutami Kultury na całym świecie oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą;
h) przygotowywanie aplikacji o dofinansowanie zadań i projektów STUDIA: produkcji filmowych, promocji polskiego filmu za granicą, edukacji;
i) przygotowywanie zestawień i raportów dotyczących wpływów z rozpowszechniania filmów STUDIA;
j) współpraca z Głównym Specjalistą ds. Księgowości w zakresie koordynacji wystawiania faktur za płatne pokazy filmowe i monitorowanie kontrahentów nieregulujących należności;
k) przygotowywanie dokumentów i materiałów dot. projektów zgłaszanych na sesje Funduszu Eurimages;
l) reprezentowanie STUDIA, za zgodą Dyrektora przy rozwiązywaniu konfliktów dotyczących praw do filmów STUDIA;
m) koordynacja spotkań Kierownictwa STUDIA;
n) inne obowiązki zlecone przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska w STUDIU.

§ 14.

SPECJALISTA ds. REKONSTRUKCJI I PRODUKCJI

Do zadań Specjalisty ds. Rekonstrukcji i Produkcji należy w szczególności:
a) współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Produkcji w zakresie digitalizacji i rekonstrukcji filmów;
b) opracowywanie i korekta umów i kosztorysów we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Produkcji;
c) zgłaszanie projektów do udziału w forach koprodukcyjnych, targach filmowych;
d) przygotowywanie aplikacji o dofinansowanie zadań i projektów STUDIA: produkcji filmowych, promocji polskiego filmu za granicą, edukacji;
e) opracowywanie materiałów informacyjnych na temat przygotowywanych projektów filmowych (presskit, informacje prasowe, itp.);
f) prowadzenie strony internetowej STUDIA, dobór umieszczanych materiałów, nadzorowanie merytoryczne umieszczanych informacji, pod adresem www.tor.com.pl;
g) przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji prasowych dla portali filmowych oraz Polskiej Agencji Prasowej;
h) tworzenie i aktualizacja baz danych (materiałów wyjściowych, stanu kopii, nośników, itp.);
i) koordynacja spotkań Kierownictwa STUDIA;
j) inne obowiązki zlecone przez Kierownictwo STUDIA.

ROZDZIAŁ IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem Organizacyjnym mają zastosowanie między innymi przepisy:
a) Ustawy,
b) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy ( Dz.U.z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późń. zm.),
c) statutu STUDIA,
d) Regulaminu Pracy Studia z dnia 2 stycznia 2012 r.
2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w STUDIO organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
3. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia i zapoznania się z nim Pracowników.
4. Stałym miejscem wyznaczonym do wglądu do Regulaminu Organizacyjnego jest Sekretariat Studia.Opublikował: Joanna Lipińska
Publikacja dnia: 27.09.2017
Podpisał: Joanna Lipińska
Dokument z dnia: 08.11.2013
Dokument oglądany razy: 9 178